Homepage / Infraštruktúra / Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu
Dni včelárstva v Lutile oslavujú 10 rokov (2013-2023) Medvede opäť v uliciach niektorých obcí v okrese Svätý Kríž Predseda lutilských poľovníkov o medveďoch Poľovníci si pripomenuli výročie Prídu urbárnici o svoje podiely pre ťažbu zlata a striebra? Predpovede opozície o povolebnom vývoji sa začínajú napĺňať Vyjadrenie občana k zasadnutiu OZ 23.02.2023 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.4 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 október 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 október 2022 VLOG 02 – Záhada obecnej firmy OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.1 október 2022 10. ročník – Dni včelárstva v Lutile OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.3 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták č.2 september 2022 OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE – leták september 2022 Špeciality z Lutily na Agrokomplexe v Nitre OBČIANSKE ZDRUŽENIE „LUTILA O.Z.“ INFORMUJE -leták júl 2022 Lutilský jarmok nie je jarmok ľudových remesiel Stanovisko predsedu poľovníckeho spolku k urbárskej schôdzi v Lutile Včelár z Lutily vyhral 3. súd za životné prostredie Sv. Hubert v Lutile Dni včelárstva v Lutile 2021 Stanovisko opozičného poslanca k územnému plánu Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu Plán mešťanostu Pétra Antala postaviť záhradky pri Lutile sa stretol s odporom Boj o slovenskú pôdu sa stupňuje Platia pri predaji obecných pozemkov v Lutile rovnaké pravidlá pre každého? Majitelia pozemkov na letisku, sa dočkali pojednávania na súde Výhodnosť zámeru cyklotrasy do Lutily Dôležité zmeny a doplnky k územnému plánu na septembrovej schôdzi? Spadol obecný altánok len od víchrice, alebo aj od zhnitého stĺpa? Lutilou sa prehnala ničivá víchrica 8. ročník Dní včelárstva v Lutile poznačili opatrenia na zamedzenie šírenia chrípky V Lutile zneužili na kampaň úradnú tabuľu Nový „náhubkový“ rokovací poriadok, ako vianočný darček občanom od vedenia obce ĎALŠIE VÍŤAZSTVO VČELÁRA A AKTIVISTOV VOČI ŤAŽBE BENTONITU List starostovi obce Lutila k pripravovaným zmenám územného plánu Celý svet rieši koronakrízu, len v Lutile je vedeniu obce prednejší územný plán… Včelár z Lutily vyhral druhý súdny spor s Banským úradom Lutilu čaká prvý súdny spor o bentonit OTVORENÝ LIST opozičného poslanca k zasadnutiam obecného zastupiteľstva Rozkrádanie slovenskej pôdy s podporou vedenia obcí…? Nekalé praktiky pri získavaní Slovenskej pôdy Boj o Slovenskú pôdu pokračuje Tretia súdna žaloba vo veci ťažby bentonitu DNI VČELÁRSTVA V LUTILE – 7. ROČNÍK Včelár z Lutily vyhral súd s Banským úradom v kauze bentonitu Ohrozuje vedenie obce realizáciu protipovodňových opatrení? Lutilčana ocenili na medzinárodnej vedeckej konferencii v Bukurešti Uletené leto po uletenej komasácii Generálna prokuratúra nariadila druhé šetrenie v kauze zámeny lutilských pozemkov Lutilskí včelári si uctili svojho patróna v Miláne Svetový deň včiel v Londýne Včelára z Lutily ocenili na Londýnskej univerzite PROKURATÚRA OPÄŤ ZASIAHLA V LUTILE Záhada Lutilského Územného plánu Súvisí otvorenie územného plánu s ťažbou bentonitu? Lutilský včelár zakladá včelnicu na Londýnskej univerzite Symbol lutilských včelárov v Paríži Hubertské oslavy ponúkli množstvo špecialít, zábavu i poučenie. Slováci v Londýne oslávili 25 rokov Slovenskej štátnosti VOLEBNÝ PROGRAM NA ROKY 2018-2022 Lutilskí včelári si pripomenuli 25. výročie Slovenskej štátnosti Výsledky ankety Pozvánka na Dni včelárstva v Lutile Generálna prokuratúra nariadila vyšetrovanie zámeny obecných pozemkov Anketa o dianí v obci Začala predvolebná kampaň v Lutile? Občania podali žalobu na miestne letisko Lutilskí poslanci odmietli prečítať list opozičného kolegu Chýbala slušnosť na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva? Pripomenuli sme si obete I. a II. sv. vojny Lutilskí včelári privítali kolegov z Belgicka a Rumúnska Zachránili sme 1566 stromov pred výrubom Relikvie v Lutilskom kostole Druhá žaloba voči bentonitu Prenasledujú opozíciu v Lutile za kritiku? Dni včelárstva v Lutile – 5. ročník Pripomenuli sme si 220. výročie narodenia Štefana Moysesa Lutilskí včelári privítali Fínsku delegáciu Pripomenuli sme si obete vzbury v Lutile V Lutile zrušili nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva Ťažba bentonitu dostala zelenú Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda Lutilčania na majstrovstvách SR a ČR v cyklistike Zbieranie odpadkov v prírode Slovenskí včelári bojujú za zdravé včely V Lutile si pripomenuli obete 2 sv. vojny Pozvánka na stretnutie o otvorenej samospráve O rozširovaní ťažby bentonitu rozhodne súd Dni včelárstva 2016 – 4. ročník Adventný veniec zdobí aj našu obec Lutilskí včelári: časť 3. – Významné osobnosti Prednáška: Vodou za ozdravenie klímy Lutilskí včelári: časť 2 – Dni včelárstva v Lutile Lutilskí trubači súťažili na Majstrovstvách Európy Plot nad obcou Lutila Obec Lutila si pripomína okrúhle výročie – časť 1. – Názov obce Lutilskí včelári: časť 1. – úvod

Schvaľovanie zmien a doplnkov k územnému plánu

Schvaľovanie územného plánu (ÚP) v Lutile je už tradične spojené s odporom verejnosti. Výnimkou neboli ani navrhované Zmeny a doplnky k Územnému plánu obce Lutila. V stredu 15.12.2021 bude na programe zasadnutia Obecného zastupiteľstva schvaľovanie doplnkov k ÚP. Prinášame list miestneho občana vedeniu obce na danú tému.

Peter Imriš, Kamenná 22 Lutila 966 22,
———————————————————

Starosta Ján Pružina,
Zástupca starostu Peter Knopp,
Poslanci obecného zastupiteľstva,
Obecné zastupiteľstvo,
Komisie obecného zastupiteľstva,
Obecný Úrad Lutila.

Štefánikova 84, Lutila

Oxford, Spojené Kráľovstvo, 15.12.2021

VEC:

VYJADRENIE K ZÁMERU SCHVÁLIŤ ZMENY A DOPLNKY Č. 1  K ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE LUTILA – DOPLNENIE

Dňa 09.12.2021 som Vám zaslal (prostredníctvom emailu aj poštou) stanovisko k zámeru schváliť na nasledujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Lutila (OZ) Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) – Zmeny a doplnky (ZaD) č.1 k Územnému plánu (ÚP) obce Lutila. Toto svoje stanovisko ešte dopĺňam a rozširujem.
Žiadam Vás o hlasné prečítanie mojich vyjadrení k ZaD ÚP z 31.05.2021, 09.09.2021, 09.12.2021 a tiež tohto stanoviska, na zasadnutí OZ dňa 15.12.2021 v bode v ktorom sa budú prejednávať ZaD ÚP.
Zároveň opätovne žiadam o zohľadnenie a zapracovanie mojich pripomienok zo dňa 17.11.2020 a ich prerokovanie so mnou ako pripomienkujúcim. Dovolím si poznamenať, že tieto boli vypracované s úmyslom prispieť k pozitívnemu rozvoju našej obce – na princípe spoločného dobra (celej spoločnosti), trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. Boli inšpirované aktívnou komunikáciou s občanmi, odborníkmi na územné plánovanie, ale aj ochranármi životného prostredia.

I.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Listom (z 09.09.2021) som Vás upovedomil, okrem iných veci, aj o tom, že Štátna Ochrana Prírody SR zaujala negatívne stanovisko (CHKOŠV/47-008/2021 z 01.07.2021) k niektorým zámerom ZaD ÚP. Opätovne citujem z ich stanoviska: „REALIZÁCIA PLÁNOVANÉHO ZÁMERU JE V ROZPORE SO ZÁUJMAMI OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY“ (uvedené stanovisko som Vám celé doručil ako prílohu v mojom vyjadrení z 09.09.2021). Tiež, som upozornil na to, že súhlasné rozhodnutie miestneho Okresného úradu – odboru životného prostredia vo veci ZaD ÚP (OU-ZH-OSZP-2020/012214-030 z 15.12.2020), ktoré je k schvaľovaniu nevyhnutné, je napadnuté žalobou na súde SpZn 75S/31/2021 o ktorej doteraz nebolo právoplatne rozhodnuté. V prípade, že súd zruší uvedené rozhodnutie, stane sa neplatným aj navrhované VZN. Je teda možné, že schválením VZN a následnou realizáciou jeho zámerov môže dôjsť, nielen k škode na životnom prostredí ale, aj k finančnej škode obci.

Podľa stanoviska ŠOP je spoločenská hodnota zistených biotopov, drevín a chránených zvierat nasledovná:

    Dreviny: 344 017,30 €

   Nelesné biotopy
Biotop Lk1: 774 100 €
Biotop Lk6: 97 384 €
Biotop Lk10: 12 632 €
Biotop Br6: 9 410 €

   Chránený druh európskeho významu
Vydra riečna 2000 €/kus

—————————————-
Celkom: 1 237 543,30 €
       +počet vydra riečna X 2000€/kus

Stanovisko ŠOP ďalej uvádza, že vzhľadom na charakter lokality je predpoklad výskytu ďalších chránených druhov, najmä vtákov, rýb, a bezstavovcov.
ŠOP pritom nemapovala všetky zóny katastra, kde sa navrhujú ZaD ÚP, len niektoré vybrané lokality, teda celková škoda môže byť omnoho vyššia.

Preto sa Vás vyzývam, aby ste zobrali tieto skutočnosti na vedomie a pri hlasovaní sa neschovávali za kolektívnu zodpovednosť Obecného zastupiteľstva. Ak ste skalopevne presvedčení o správnosti navrhovaného VZN, verím, že nebudete mať problém prijať aj osobnú zodpovednosť za Vaše rozhodnutie, ak by neskôr došlo ku škodám.

II.
(NE)PREROKOVANIE PRIPOMIENOK

Obec a architekt najskôr vybavili moje pripomienky (z 17.11.2020) len listom zo dňa 14.04.2021 bez toho, aby som bol pozvaný na prerokovanie pripomienok. Túto skutočnosť som namietal v listoch z 31.05.2021 a 09.09.2021. Je dobré, že ste nakoniec pochopili, že pripomienky bolo potrebné a zo zákona aj nevyhnutné prerokovať. S niektorými ste tak učinili 5. a 6. októbra 2021. No aj napriek tomu, ako sa ukazuje, ste nepozvali na prejedanie pripomienok všetkých. Na to, že ste na mňa a možno ďalších zabudli som Vás upozornil v liste z 09.12.2021, keď som sa dozvedel, že sa majú ZaD ÚP schvaľovať na decembrovej schôdzi. Neprerokovanie pripomienok považujem za zásadné pochybenie tohto procesu.
Týmto zároveň žiadam Obecný úrad Lutila v zmysle Zákona O slobodnom prístupe k informáciám Z.z. 211/2000 Z. z. o doručenie kópii všetkých doručeniek, ktoré sa vám vrátili ako doručené alebo nedoručené, ktorými ste pozývali na prejedanie pripomienok. V prípade, že poskytnutie takejto informácie od všetkých by nebolo zákonné, žiadam o sprístupnenie aspoň kópie doručenky a potvrdenie o doručení na moju anglickú adresu. Uvedenú informáciu žiadam zaslať elektronicky na imris.p@lutila.eu a aj na vyššie uvedenú adresu v Spojenom Kráľovstve. V prípade potreby nevyhnutné náklady som ochotný uhradiť.

III.
(NE)SÚLAD S ÚP VÚC

ZaD ÚP sa musia posúdiť aj z hľadiska súladu s ÚP miestnej župy (Vyšší územný celok – VÚC) Banská Bystrica. Predpokladám, že takéto stanovisko asi máte, keď je naplánované schvaľovanie VZN. Z obsahu VZN sa ale javí, že aj napriek tomu, pravdepodobne uvedený návrh VZN, môže byť a asi aj je v rozpore s ÚP VÚC Banskobystrického kraja. Mal ale nadriadený orgán všetky informácie potrebné pre svoje rozhodnutie o ZaD ÚP? Doručila obec všetky podklady uvedenému Krajskému úradu alebo Okresnému úradu Banská Bystrica a nič nezatajila? Žiadam o odpoveď v rámci vyššie citovaného Zákona 211/2000.

IV.
NEKVALITNÝ NÁVRH VZN

Nielen obsah, ktorý som namietal v svojich pripomienkach ale, aj samotná forma VZN zverejnená 28.8.2021 obsahuje podstatné nedostatky (napr. nekvalitné obrazové prílohy s nízkym rozlíšením, textom, ktorý je zrkadlovo obrátený a podobne), a teda je zmätočný a nevhodný na schválenie (viď obrázok nižšie).

Obrázok: Príklad mapy z návrhu VZN, ktorá má zrkadlovo obrátení text. Dokument stiahnutí z www.lutila.sk 10.12.2021

Obrázok: Príklad mapy z návrhu VZN, ktorá má zrkadlovo obrátení text. Dokument stiahnutí z www.lutila.sk 10.12.2021

 

Na základe mojej pripomienky z 09.12.2021 síce boli tieto obrázky z návrhu VZN neskôr vyradené na stránke www.lutila.sk . A je možné, že boli vykonané aj ďalšie zmeny. No tieto zmeny boli vykonané až po uplynutí 15. dňovom zákonnom zverejnení VZN. Preto ak ste zmenili obsah návrhu VZN, zastávam názor, že je potrebné ho znovu zverejniť na ďalšiu dobu 15. dní a nie schvaľovať na poslednú chvíľu zmenený dokument.
Dovolím si poznamenať, aj nasledovnú vec. O tom, že došlo k zmene obsahu dokumentu neinformujete ani na obecnej stránke, dátum zverejnenia VZN je stále ten istý 28.08.2021, aj napriek tomu, že došlo k podstatnej zmene obsahu (viď obrázok nižšie). Nepríde Vám takéto konanie ako podvod? Alebo je to, ako sme si zvykli počúvať v minulosti, zasa len “náhodné” pochybenie pracovníka obecného úradu?

Obrázok: Zverejnenie VZN 28.08.2021 o ZaD ÚP obce Lutila, ktoré ani 15.12.2021 neobsahuje informáciu, že došlo k zmene obsahu zverejneného dokumentu/dokumentov.

Obrázok: Zverejnenie VZN 28.08.2021 o ZaD ÚP obce Lutila, ktoré ani 15.12.2021 neobsahuje informáciu, že došlo k zmene obsahu zverejneného dokumentu/dokumentov.

 

V.
PROCES SCHVAĽOVANIA ZaD ÚP

Dovoľte, aby som Vám pripomenul, že samotné pripomienkovanie ZaD ÚP sa konalo v novembri 2020 počas núdzového stavu, ktorý bol vyhlásený 1. októbra 2020 a obmedzoval pohyb občanov aj možnosť zapojiť sa do pripomienkovania. Hoci ZaD boli pripravené už v Máji 2020, je pre mňa nepochopiteľne, že ste to dali občanom na pripomienkovanie až v núdzovom stave. Už vtedy som namietal, že táto skutočnosť znemožní mnohým občanom sa vyjadriť k návrh ZaD ÚP a žiadal som presunúť celý proces až po skončení opatrení. Na jar 2021 došlo k uvoľneniu opatrení, no obec neumožnila občanom opätovné pripomienkovanie. Namiesto toho uplatnené pripomienky vybavila len písomne, čo viacerí namietali ako nezákonnosť. Nakoniec muselo vedenie obce uskutočniť aj osobné prerokovanie. No aj toto viacerí namietali, že nedostali žiadne relevantné informácie a vysvetlenia ani od obce, ani od architekta. Navyše ja som do dnes nedostal od Vás pozvánku na takéto prerokovanie. Od 10 Decembra 2021 je opätovne vyhlásený Vládou SR – Núdzový stav a zákaz vychádzania. Občania skutočne nebudú môcť, pre uvedené opatrenia, zoznámiť sa z návrhom návštevou na obecnom úrade, prísť na zasadnutie alebo doniesť pripomienky na úrad, keďže sú obmedzení na pohybe núdzovým stavom. Preto, sa nestotožňujem s tým, aby sa prejednával takýto zásadný dokument rozvoja obce na nasledujúcej schôdzi OZ, v čase sprísnených opatrení.
Tiež pripomínam, že schvaľovanie ÚP v rokoch 2014-16 bolo spojené s veľkým odporom verejnosti voči ÚP aj proti pozemkovým úpravám, ktoré sa prejavilo, nielen masívnou petíciou viac ako 40% občanov ale, aj prvým referendum v roku 2015. Je nepochopiteľné, že niektorí predstavitelia obce vtedy dokonca verejne navádzali na neúčasť na referende. Bol tiež zmenený rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva tak, že sa občania už nemohli prihlásiť do diskusie v rámci prejedávaného bodu, ako to bolo dovtedy zaužívané. Neskôr boli zrušené aj vyhotovenia audio-video záznamov zo zasadnutí OZ. Akoby toho nebolo dosť, ÚP bol v roku 2016 schvaľovaný na výjazdovom rokovaní OZ, teda mimo kultúrneho domu, kde zasadnutia OZ vždy bývajú. To ste sa (tí ktorí ste vtedy boli vo funkciách) ozaj tak báli názoru ľudí, keď ste takto postupovali???
Preto, nielen na základe postupu v procese ZaD ÚP za ostatný rok (2020-2021) ale, aj na základe toho ako vedenie obce postupovalo pri schvaľovaní samotného ÚP v rokoch 2014-16, má značná časť verejnosti dojem, že Vám nejde o zapojenie verejnosti do územného plánovania ale, možno len o uprednostnenie záujmov pár jednotlivcov na úkor väčšiny. Koniec koncov, to že sa ZaD ÚP asi „šili“ na stole developerov a korporácii možno dosvedčuje aj to, že architekt mal len málo odpovedí pri prerokovaní pripomienok s občanmi ale, asi aj to, že doteraz sa ZaD ÚP nezaoberala ani jedna z komisii OZ. Ak je to potom tak, tak pre koho je takýto územný plán? Asi, nie je ťažké si to domyslieť…
Myslím, si, že pokiaľ máte trochu empatie, že sami si uvedomujete, že takéto postupy nie sú správne voči občanom. Tu sa nejedná o zanedbateľné rozhodnutie a hlasovanie o tom aká má byť napr. farba fasády na kultúrnom dome, ale o také hlasovanie a rozhodnutie, ktoré bude určovať rozvoj obce na dlhé desaťročia, aj za hranicou Vášho doterajšieho mandátu / volebného obdobia. Keďže takáto zmena územného plánu nebola vo Vašom volebnom programe tak, Vás žiadam, aby ste prejavili úctu a rešpekt voči občanom tým, že vo veci vyhlásite referendum a necháte rozhodnúť ľudí, aký rozvoj si predstavujú. Alebo si snáď myslíte, že to viete lepšie ako občania od ktorých pochádza Váš mandát a ktorí v čase volieb ani netušili, čo im prichystáte?

VI.
ZAMYSLENIE – ZASTUPITEĽSKÁ DEMOKRACIA

Dovoľte, aby som Vám položil ďalšiu otázku. Kedy ste sa naposledy stretli s občanmi a diskutovali rozvoj obce, aby ste poznali vôľu občanov? Pokiaľ viem žiadna verejná prezentácia ZaD ÚP nebola. Prosím uvedomte si, že žijeme v zastupiteľskej demokracii, kde volení zástupcovia, teda Vy, máte zastupovať občanov. Vy nie ste z titulu vášho zvolenia nadradení občanom, Vy im máte slúžiť a vykonávať vôľu väčšiny. Nemáte uplatňovať Vašu vôľu, ani vôľu podnikateľov nad záujmy občana. Vaša moc pochádza z ľudu, a tak by ste sa mali aj správať.

Samotné VZN, ako aj celý proces schvaľovania ZaD ÚP, považujem za odporujúci zákonu.
Uvedený návrh Všeobecne Záväzného nariadenia (VZN) je podľa môjho názoru proti záujmom veľkej časti obyvateľov obce, dokonca sa javí, že nie je ani v súlade s ochranou životného prostredia, zákonmi a ďalšími záväznými dokumentami. Z vyššie uvedeného Vás žiadam o zamietnutie uvedeného návrhu a postupovať zákonne, v súlade s vôľou väčšiny občanov, ochranou prírody.

S NAVRHOVANÝMI ZAD ÚP A VZN NESÚHLASÍM. TRVÁM NA SVOJICH PRIPOMIENKACH (ZO 17.11.2020) A ŽIADAM ICH ZOHĽADNENIE, ZAPRACOVANIE A TIEŽ ICH OSOBNÉ PREROKOVANIE.

Uvedené stanovisko zasielam obci Lutila, starostovi, zástupcovi starostu, všetkým poslancom emailom a aj listom prostredníctvom Kráľovskej pošty. Zároveň si dovoľujem požiadať a poveriť (z dôvodu mojej neprítomnosti na Slovensku) opozičného poslanca Slavomíra Imriša, aby zabezpečil doručenie tohto stanoviska na Obec Lutila v papierovej podobe, ešte pred konaním zasadnutia OZ alebo priamo na zasadnutí OZ.

S úctou

Peter IMRIŠ v.r.

Comments are closed.