Ťažba bentonitu dostala zelenú

Banský úrad vydal povolenie na ťažbu bentonitu v dobývacom priestore Stará Kremnička III. na roky 2017-2032. Stalo sa tak aj napriek žalobe voči záverečnému stanovisku EIA a námietkam lutilčanov v rámci banského konania. Voči vydanému povoleniu bolo podané odvolanie účastníka konania. Proces prešetruje aj prokuratúra.
Povoľovací proces sa žalobou nezastavil
Rozširovanie ťažby bentonitu v miestnych